Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van edodonkers.com in haar winkel en webshop en op alle overeenkomsten die tussen edodonkers.com en koper worden aangegaan tot het leveren van geluidsdragers en aanverwante producten.

Artikel 2 – Identiteit ondernemer

Naam: Edo Donkers – Singer-songwriter
Adres: Cornelis van Alkemadestraat 32, 1065 AC AMSTERDAM
E-mail: edo@edodonkers.com
Website: www.edodonkers.com
KvK-nummer:  34381142
BTW-nummer:  

Artikel 3 – Prijzen

Levering van de producten gebeurt tegen de prijzen die op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst in winkel of internetwinkel (webwinkel) worden gehanteerd. Alle door edodonkers.com gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. Edodonkers.com  behoudt zicht het recht voor om de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen. Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden. Aan afbeeldingen en audio/videomateriaal op de website kunnen geen rechten worden ontleend, deze zijn indicatief voor het product.

Artikel 4 – Levering & Verzendkosten

Bestelde producten worden binnen 1-3 werkdagen aan de koper geleverd op het opgegeven adres. Levering geschiedt via postNL. De genoemde levertijden zijn indicatief. Bij een lange levertijd neemt edodonkers.com contact op met de klant. De bijdrage voor de verpakkings- en verzendkosten binnen Nederland bedragen € 2,50 per item, boven € 30,00 gratis verzending. Verzendkosten naar buitenland op aanvraag na contact via email.

Artikel 5 – Betaling

Facturering door edodonkers.com  vindt automatisch plaats direct na de vooruitbetaling van de bestelde producten, welke door de koper zijn betaald door middel van iDEAL betaling.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

(Zie ook artikel 7) Bij de aankoop van online producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper of een vooraf door de koper aangewezen en aan edodonkers.com  bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien de koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de koper het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan edodonkers.com  retourneren, conform de verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingrecht

Uitsluiting van het herroepingrecht geldt voor CD’s waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. Dus uitsluitend gesealde cd’s kunnen worden geretourneerd.

 Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping

Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Edodonkers.com  zal het bedrag van het product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

edodonkers.com  is eigenaar van de geleverde producten tot op het moment dat door de koper aan alle verplichtingen is voldaan.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechten, plichten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen edodonkers.com  en koper zullen indien nodig voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Scroll naar boven